-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tel Aviv Museum of Art

27 Shaul Hamelech Blvd, POB 33288, 

The Golda Meir Cultural and Art Center, Zip code: 61332012 Tel Aviv, Israe

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Eretz Israel Museum Tel Aviv

2 Haim Levanon St., Ramat Aviv, Tel Aviv 69975

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Israel Museum, Jerusaelm

Derech Ruppin 11
Opposite the Knesset, Zip: 9171002